• HOME
 • Privacy statement

Privacy statement

Účel tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Spoločnosť KONE Corporation a jej zamestnanci, partneri, dcérske spoločnosti a pobočky („spoločnosť KONE“) sa zaväzujú chrániť vaše súkromie a osobné údaje. Spoločnosť KONE spracováva vaše osobné údaje v súlade s medzinárodnými a európskymi zásadami ochrany údajov a príslušnou legislatívou týkajúcou sa osobných údajov (vrátane všeobecného európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov, ak je relevantné).

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vám poskytuje komplexné informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré vykonáva spoločnosť KONE. Môžu ho dopĺňať ďalšie vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú konkrétnych riešení, a prípadné miestne dokumenty. Rôzne práva, ktoré ako dotknutá osoba máte, sa môžu v rôznych krajinách líšiť v závislosti od príslušných zákonov upravujúcich ochranu súkromia. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov uvádzame práva vyplývajúce z legislatívy upravujúcej ochranu osobných údajov v Európskej únii.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa delí na niekoľko častí, ktoré sa vzťahujú k rôznym logickým funkciám spracovania osobných údajov v spoločnosti KONE. Na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov budete informovaní o právach, ktoré ako dotknutá osoba máte.

 1. Webové stránky a internetové služby spoločnosti KONE
 2. Databázy riadenia vzťahov so zákazníkmi spoločnosti KONE
 3. Údaje dodávateľov a subdodávateľov spoločnosti KONE
 4. Práva dotknutých osôb
 5. Aktualizácia vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ údajov a kontaktné informácie

Z pohľadu dotknutej osoby je prevádzkovateľom údajov miestna spoločnosť skupiny KONE, s ktorou je alebo bola dotknutá osoba v kontakte alebo s ňou má iným spôsobom ten najbližší vzťah.

Mnohé z nástrojov a postupov používa spoločnosť KONE globálne a miestnym subjektom KONE ich centrálne sprístupňuje spoločnosť KONE Corporation. Pomocou týchto globálnych nástrojov a postupov osobné údaje spoločne spravuje miestna spoločnosť skupiny KONE a spoločnosť KONE Corporation.

Vo všetkých otázkach týkajúcich sa ochrany údajov sa môžu dotknuté osoby obrátiť na spoločnosť KONE pomocou nasledujúcich kontaktných informácií:

KONE Building
Keilasatama 3, 02150 Espoo, Finland
Telefón: +358 204 751
Kontaktná osoba: Global Legal, Data Protection Counsel, personaldatarequest@kone.com

Všetky požiadavky spojené s uplatňovaním práv dotknutej osoby možno spoločnosti KONE odoslať pomocou kontaktného formulára dostupného na webovej lokalite kone.com na adrese http://www.kone.com/en/contact.aspx (vyberte možnosť „Personal Data Enquiry“).

1. Webové stránky a internetové služby spoločnosti KONE

Táto časť obsahuje všeobecné informácie o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou KONE v súvislosti s touto webovou lokalitou a ďalšími internetovými službami spoločnosti KONE („webová lokalita“). Spoločnosť KONE bude vaše osobné údaje získané prostredníctvom webovej lokality spracovávať v súlade s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov a príslušnými zákonmi. Ak chcete webovou lokalitou prechádzať alebo ju inak používať, prečítajte si starostlivo toto prehlásenie o ochrane osobných údajov. Pokiaľ s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov nesúhlasíte, opustite túto webovú lokalitu.

1.1 Zhromažďované osobné údaje

Vo všeobecnosti môžete webovú lokalitu navštíviť bez toho, aby ste zadávali akékoľvek osobné údaje. Webová lokalita je technicky rozdelená na rôzne časti, pričom niektoré môžu vyžadovať, aby sme zhromažďovali viac vašich osobných údajov, zatiaľ čo iné možno používať bez spracovania akýchkoľvek osobných údajov.

Pri návšteve webovej lokality nám váš počítač automaticky odosiela určité technické a iné informácie (napr. IP adresu, typ vášho prehliadača a zdroj vašej návštevy). Informácie o vašom používaní webovej lokality získavame aj pomocou súborov cookie. Viac informácií nájdete v časti venovanej súborom Cookie v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Na určitých miestach webovej lokality môžete byť požiadaní o poskytnutie osobných údajov alebo registráciu služby, aby ste k vami požadovanej službe získali prístup. Keď sa na webovej lokalite zaregistrujete alebo vám bude inak priradený konkrétny identifikačný kód na prístup k vašim účtom, môžeme vás požiadať o poskytnutie určitých informácií.

1.2 Účel a právny dôvod spracovania

Spracovanie osobných údajov získaných prostredníctvom webovej lokality spoločnosti KONE sa vykonáva s cieľom:

 • zaistiť efektívne a bezpečné používanie webovej lokality,
 • rozvíjať webovú lokalitu a zvyšovať tým kvalitu a rozsah služieb,
 • poskytovať prispôsobené služby a obsah podľa vašich konkrétnych potrieb a záujmov,
 • vylepšiť služby, ktoré vám poskytujeme,
 • skontaktovať sa s vami,
 • vykonávať prieskum a zber štatistických údajov (napr. o tom, aké časti webovej lokality používatelia navštevujú a koľko času v rámci webovej lokality strávia).

Cieľom spoločnosti KONE je poskytovať nákladovo efektívne služby bez toho, aby ste sa museli v prípade každej z rôznych služieb poskytovaných v rámci webovej lokality samostatne registrovať.

Spracovanie údajov je právne odôvodnené oprávnenými záujmami spoločnosti KONE súvisiacimi s vyššie uvedenými účelmi. Ak to vyžadujú príslušné zákony, vyžiada si spoločnosť KONE od dotknutej osoby súhlas so spracovaním osobných údajov.

1.3 Zdroj(e) osobných údajov a doba uchovávania

Osobné údaje sa získavajú priamo od dotknutej osoby, prípadne v súvislosti s tým, ako webovú lokalitu využíva.

Osobné údaje budú uložené, pokiaľ to bude vyžadovať účel, na ktorý boli získané. Po uplynutí tohto obdobia budú osobné údaje zmazané alebo anonymizované.

1.4 Súbory Cookie

Spoločnosť KONE môže na váš počítač alebo mobilné zariadenia z času na čas umiestniť informácie, všeobecne označované ako súbory „cookie“, ktoré nám umožnia vás identifikovať, za predpokladu, že ste s umiestnením súborov cookie na váš počítač alebo zariadenie súhlasili napr. prostredníctvom funkcie prihlásenia alebo zmenou nastavenia prehliadača. Súbory cookie poskytujú spoločnosti KONE informácie o tom, ako a kedy používate webovú lokalitu, a pomáhajú spoločnosti KONE webovú lokalitu vylepšovať tak, aby poskytovala lepšie služby. Súbory cookie sa dnes bežne používajú na mnohých webových lokalitách. Ak nechcete súbory cookie prijímať, môžete ich deaktivovať v nastavení svojho webového prehliadača alebo pomocou nástroja na nastavenie súborov cookie od spoločnosti KONE. Upozorňujeme vás, že po deaktivácii súborov cookie možno nebudete môcť používať niektoré služby v rámci webovej lokality.

1.5 Remarketing

Webová lokalita môže používať službu Google AdWords Remarketing na zobrazovanie reklám na základe vašej predchádzajúcej návštevy lokality („remarketing“). Remarketing na webovej lokalite slúži na zvyšovanie povedomia o riešeniach a službách spoločnosti KONE. Informácie o vašich návštevách sa získavajú umiestnením súboru cookie tretej strany na váš počítač. Z remarketingu súvisiaceho s používaním webovej lokality sa môžete odhlásiť pomocou nástroja na nastavenie súborov cookie od spoločnosti KONE. Komplexnejšie možnosti odhlásenia súvisiace s vaším používaním webov tretích strán môžete využiť na webe Network Advertising Initiative, úpravou nastavenia remarketingových reklám na stránke nastavenia reklám Google alebo deaktiváciou súborov cookie.

Odhlásenie zo služby Google AdWords Remarketing »

1.6 Analýza webovej lokality

Spoločnosť KONE používa služby na webovú analýzu, ako sú Adobe Analytics a Google Analytics, na získavanie štatistických údajov o používateľoch webovej lokality s cieľom zlepšovať obsah lokality. Vo všeobecnosti sú tieto údaje anonymné. Ak ste sa však identifikovali pri sťahovaní obsahu z webovej lokality, prihlásili sa do online služby KONE alebo sa na web dostali pomocou odkazu v e-maile, môžeme byť schopní identifikovať analytické údaje o tom, ako používate našu webovú lokalitu. Pomocou funkcií na odhlásenie v nástroji na nastavenie súborov cookie od spoločnosti KONE môžete zaistiť, aby spoločnosť KONE nemohla sledovať vaše návštevy webovej lokality. To je potrebné zopakovať vždy, keď webové lokality spoločnosti KONE navštívite pomocou iného počítača alebo prehliadača. Na odhlásenie zo služby Google Analytics si môžete stiahnuť doplnok do prehliadača Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Odhlásenie zo služby Google Analytics »

1.7 Prenos osobných údajov

Spoločnosť KONE nebude prenášať žiadne osobné údaje mimo spoločnosti KONE Corporation alebo jej partnerov, pobočiek, dcérskych spoločností a subdodávateľov. Kvôli technickým a praktickým požiadavkám môžu byť niektoré osobné údaje spracované subdodávateľmi, ktorí sa nachádzajú mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, prípadne na serveroch subdodávateľov, ktoré sa nachádzajú mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Títo subdodávatelia však vyslovili súhlas so štandardmi spracovania údajov spoločnosti KONE.

Spoločnosť KONE môže dôveryhodným tretím stranám poskytovať súhrnné štatistické údaje o svojich zákazníkoch, predajoch, vzorcoch prevádzky a ďalších informáciách súvisiacich s webovou lokalitou. Tieto štatistiky však nebudú obsahovať osobné údaje.

2. Databázy riadenia vzťahov so zákazníkmi spoločnosti KONE

Spoločnosť KONE ako množstvo iných spoločností využíva databázy riadenia vzťahov so zákazníkmi („CRM“) na správu a sledovanie svojich obchodných a marketingových aktivít. Databázy CRM spoločnosti KONE obsahujú osobné údaje našich zákazníkov, potenciálnych zákazníkov a zástupcov iných spoločností, s ktorými má spoločnosť KONE obchodný vzťah alebo si takýto vzťah chce vytvoriť. Databázy CRM spoločnosti KONE môžu obsahovať aj osobné údaje zákazníkov klientov spoločnosti KONE alebo koncových používateľov, ktorí spoločnosť KONE kontaktujú v súvislosti s výťahmi, eskalátormi alebo inými zariadeniami servisovanými spoločnosťou KONE, a osobné údaje súvisiace s externými zúčastnenými stranami, ktoré spoločnosť KONE chce kontaktovať a poskytnúť im všeobecné informácie o sebe a svojej obchodnej činnosti (napr. zástupcovia médií, osoby s ekonomickým vplyvom).

Táto časť obsahuje viac informácií o spracovaní osobných údajov spoločnosťou KONE v súvislosti s CRM.

2.1 Zhromažďované osobné údaje

V súvislosti s CRM dochádza k zberu a spracovaniu týchto informácií:

 • meno,
 • titul,
 • e-mail,
 • mobilné telefónne číslo,
 • pevná linka,
 • číslo faxu,
 • adresa,
 • jazyk,
 • prípadne ďalšie informácie relevantné pre príslušný obchodný vzťah.

Takéto osobné informácie sú neskôr v tejto časti 2 vyhlásenia o ochrane osobných údajov označované ako „osobné údaje“ a jednotlivci, ktorých osobné údaje sa spracovávajú sa označujú ako označovaní ako „dotknuté osoby“.

2.2 Účel a právny dôvod spracovania

Účelom spracovania osobných údajov spoločnosťou KONE je umožnenie obchodnej činnosti spoločnosti KONE, podporovanie jej obchodných aktivít, správa dodávok, servisných služieb a fakturovania, kontaktovanie zákazníkov kvôli správe zmlúv a marketingovým účelom, či iné udržiavanie vzťahov so zákazníkmi. Spoločnosť KONE môže osobné údaje používať aj na krízový manažment, riešenie požiadaviek a poskytovanie asistencie na žiadosť zákazníkov.

Spoločnosť KONE môže dotknuté osoby kontaktovať s cieľom vykonania prieskumov vernosti zákazníkov. Aby mohla spoločnosť KONE zlepšovať svoje služby, potrebuje odpovede v prieskumoch získavať spolu s menom kontaktnej osoby zákazníka. Spracovanie vášho mena a akýchkoľvek ďalších osobných údajov v súvislosti s prieskumami vernosti zákazníkov závisí od udelenia vášho súhlasu. Všetky odpovede a údaje získané v súvislosti s takýmito prieskumami bude spoločnosť KONE uvádzať ako dôverné a pri manipulácii s nimi a ich prenose sa prijmú príslušné bezpečnostné opatrenia.

Spracovanie osobných údajov sa vyžaduje na naplnenie podmienok obchodných zmlúv, ktoré zákaznícka spoločnosť uzavrela. Spracovanie osobných údajov sa vyžaduje aj z dôvodu oprávnených záujmov spoločnosti KONE súvisiacich s jej bežnými obchodnými cieľmi. Ak to vyžadujú príslušné zákony, vyžiada si spoločnosť KONE od dotknutej osoby súhlas so spracovaním osobných údajov.

2.3 Zdroj(e) osobných údajov a doba uchovávania

Osobné údaje sa získavajú od zákazníkov alebo v súvislosti s tým, ako títo zákazníci používajú produkty a služby spoločnosti KONE. Osobné údaje tiež môžu pochádzať od zástupcov spoločnosti KONE na základe ich obchodnej komunikácie s dotknutými osobami. V určitých prípadoch môže spoločnosť KONE osobné údaje získavať z verejných registrov a ďalších spoľahlivých externých zdrojov.

Osobné údaje budú uložené, pokiaľ to budú vyžadovať vyššie uvedené dôvody. Po uplynutí tohto obdobia budú osobné údaje zmazané alebo anonymizované.

2.4 Prenos osobných údajov

Spoločnosť KONE osobné údaje vo všeobecnosti používa len na interné obchodné účely a údaje neodovzdáva žiadnym externým stranám. Niektoré z osobných údajov môžu byť prístupné dcérskym spoločnostiam, subdodávateľom a iným poskytovateľom služieb spoločnosti KONE a nimi spracované v požadovanom rozsahu v súvislosti s vyššie uvedenými dôvodmi. Spoločnosť KONE zaistí, aby takéto tretie strany boli vždy viazané zmluvami, ktoré sa dostatočne venujú ochrane údajov a požiadavkám na zaistenie dôverného charakteru.

Vzhľadom na technické a praktické požiadavky sa môžu osobné údaje spracovávať aj mimo územia EÚ/EHP. Spoločnosť KONE ručí za právny základ takýchto prenosov.

3. Údaje dodávateľov a subdodávateľov spoločnosti KONE

Spoločnosť KONE Corporation a jej zamestnanci, partneri, dcérske spoločnosti a pobočky (spoločne „spoločnosť KONE“) používajú riešenia a databázovú technológiu na správu kontaktných údajov zástupcov dodávateľov a subdodávateľov spoločnosti KONE. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje viac informácií o spracovaní osobných údajov spoločnosťou KONE v súvislosti s takýmito dodávateľskými a nákupnými činnosťami („Databáza dodávateľov“).

3.1 Zhromažďované osobné údaje

V súvislosti s databázami dodávateľov dochádza k zberu a spracovaniu týchto informácií:

 • meno,
 • titul,
 • e-mail,
 • telefónne číslo,
 • adresa,
 • fakturačné informácie,
 • prípadne ďalšie informácie relevantné pre príslušný obchodný vzťah.
 • informácie o zamestnancoch subdodávateľo meno, dátum narodenia, kontaktné informácie, informácie o zamestnaní, vzdelaní a osvedčeniach, ďalšie osobné údaje požadované zákazníkmi spoločnosti KONE na zaistenie riadnej kontroly prístupu a bezpečnosti na staveniskách.

Takéto osobné informácie sú neskôr v tejto časti 3 vyhlásenia o ochrane osobných údajov označované ako „osobné údaje“ a jednotlivci, ktorých osobné údaje sa spracovávajú sa označujú ako označovaní ako „dotknuté osoby“.

3.2 Účel a právny dôvod spracovania

Účelom spracovania osobných údajov spoločnosťou KONE je umožniť dodávky, nákup, fakturáciu a správu zmlúv spoločnosti KONE. Spoločnosť KONE tieto informácie môže použiť aj na riešenie požiadaviek alebo krízový manažment a vykonávanie hĺbkovej kontroly dodávateľov.

Spoločnosť KONE môže kontaktné informácie použiť aj na všeobecnejší komunikáciu a správu vzťahov v rámci dodávateľského reťazca, ako je napr. odosielanie relevantných informácií o prevádzkach a nadchádzajúcich udalostiach v spoločnosti KONE.

Aby mohla spoločnosť KONE plniť svoje povinnosti súvisiace s kvalitou a bezpečnosťou prevádzky, musí byť navyše schopná spoľahlivo identifikovať akékoľvek externé osoby, ktoré pre ňu pracujú. Aby bola identifikácia externých pracovníkov možná, musí spoločnosť KONE vo svojich databázach dodávateľov ukladať určité osobné informácie o týchto externých pracovníkoch. Informácie o externých pracovníkoch uložené v databázach dodávateľov spoločnosti KONE sa budú používať iba na nevyhnutnú identifikáciu a správu externých pracovníkov v súvislosti s ich prácou vykonávanou pre spoločnosť KONE.

Spoločnosť KONE spracováva osobné údaje, pretože si to vyžaduje plnenie dodávateľských zmlúv, prípadne je to nevyhnutné z dôvodu oprávnených záujmov spoločnosti KONE vo vzťahu k jej bežným obchodným činnostiam. Okrem toho môže byť spoločnosť KONE na základe príslušných miestnych zákonov povinná zhromažďovať určité informácie o dodávateľoch a ich zamestnancoch a zástupcoch. Takéto povinnosti sa môžu vzťahovať napr. na bezpečnostné požiadavky, zdaňovanie, poistenie a iné zákonné požiadavky a povinnosti dodávateľa pri vykonávaní zmluvnej činnosti. Ak to vyžadujú príslušné zákony, vyžiada si spoločnosť KONE od dotknutej osoby súhlas so spracovaním osobných údajov.

3.3 Zdroj(e) osobných údajov a doba uchovávania

Osobné údaje sú získavané od dodávateľov alebo v súvislosti s ich obchodným vzťahom so spoločnosťou KONE. Informácie o externých pracovníkoch sa spravidla získavajú od subdodávateľských spoločností, ktoré tieto osoby zamestnávajú. V určitých prípadoch môže spoločnosť KONE osobné údaje získavať z verejných registrov a ďalších spoľahlivých externých zdrojov.

Osobné údaje budú uložené, pokiaľ to budú vyžadovať vyššie uvedené dôvody. Po uplynutí tohto obdobia budú osobné údaje zmazané alebo anonymizované.

3.4 Prenos osobných údajov

Spoločnosť KONE osobné údaje vo všeobecnosti používa len na interné obchodné účely a údaje neodovzdáva žiadnym externým stranám. Niektoré z osobných údajov môžu byť prístupné dcérskym spoločnostiam, subdodávateľom a iným poskytovateľom služieb spoločnosti KONE a nimi spracované v požadovanom rozsahu v súvislosti s vyššie uvedenými dôvodmi. Spoločnosť KONE zaistí, aby takéto tretie strany boli vždy viazané zmluvami, ktoré sa dostatočne venujú ochrane údajov a požiadavkám na zaistenie dôverného charakteru.

Vzhľadom na technické a praktické požiadavky sa môžu osobné údaje spracovávať aj mimo územia EÚ/EHP. Spoločnosť KONE ručí za právny základ takýchto prenosov.

4. Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby môžu spoločnosť KONE kedykoľvek osloviť a požiadať o prístup k svojim osobným údajom. Spoločnosť KONE na základe požiadavky dotknutej osoby napraví alebo odstráni akékoľvek neúplné, nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje. Dotknutá osoba môže svoje požiadavky odoslať spoločnosti KONE pomocou kontaktného formulára dostupného na webovej lokalite kone.com na adrese http://www.kone.com/en/contact.aspx (vyberte možnosť „Personal Data Enquiry“).

Ak sa spracovanie osobných údajov zakladá na súhlase, dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Ak sa spracovanie osobných údajov zakladá na oprávnenom záujme spoločnosti KONE, dotknutá osoba môže proti tomuto spracovaniu vzniesť námietku na základe konkrétnej jednotlivej okolnosti. Dotknutá osoba musí túto okolnosť uviesť v žiadosti, ktorá sa týka námietky.

Za určitých okolností môžu dotknuté osoby vznášať námietky aj voči spracovaniu svojich osobných údajov a vyžadovať prenosnosť údajov. V prípade, že dotknuté osoby majú obavy alebo námietky voči činnostiam spracovania údajov v spoločnosti KONE, majú právo podať sťažnosť na príslušnom orgáne pre dohľad.

Spoločnosť KONE môže požiadavku odmietnuť alebo za jej splnenie požadovať primeraný poplatok, ak ide o zjavne neodôvodnenú alebo prehnanú požiadavku, prípadne ak má spoločnosť KONE iný oprávnený dôvod na jej odmietnutie. Takéto oprávnené dôvody môžu spoločnosti KONE napr. zabrániť odstrániť osobné údaje, ktoré je nutné zachovať kvôli miestnym právnym požiadavkám alebo na uchovanie záznamu pre potreby auditu až do konca miestneho reklamačného obdobia. Spoločnosť KONE môže potrebovať údaje uchovať aj preto, aby mohla splniť svoje zmluvné povinnosti.

Okrem toho vás upozorňujeme, že ak spoločnosť KONE zablokuje alebo odstráni vaše osobné údaje v súlade s požiadavkou, nemusí byť schopná vykonávať služby, ktoré by ste chceli využívať alebo ktoré ste si už objednali, či o ktoré ste požiadali, prípadne vám poskytovať obsah, ktorý si chcete stiahnuť alebo ktorý chcete získať.

5. Aktualizácia vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Cieľom spoločnosti KONE je neustále rozvíjať webovú lokalitu, svoju obchodnú činnosť a svoje postupy a nástroje súvisiace s ochranou údajov. Spoločnosť KONE si vyhradzuje právo vyhlásenie o ochrane osobných údajov upravovať. Spoločnosť KONE dúfa, že sa na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov z času na čas pozriete, aby ste sa zoznámili s prípadnými úpravami. V rozsahu požadovanom príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov vás spoločnosť KONE môže osloviť aj pomocou iných rozhraní či pomocou získaných kontaktných informácií, aby vám zaslala informácie o aktualizáciách, ktoré sa vás ako dotknutej osoby významnou mierou týkajú.

Privacy statement

Cookies

Cookies používame k optimalizácii funkčnosti stránok a na to, aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok. Ak vám vyhovuje a prijímate všetky súbory cookies, jednoducho kliknite na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website