• HOME
Nahoru

SLOVNÍK POJMŮ

Když hovoříme o výtazích, eskalátorech a automatických dveřích, je někdy nutné používat technické pojmy a zkratky. Z toho důvodu jsme vytvořili užitečný slovníček pojmů, který vám pomůže se v nich orientovat. Kliknutím na výraz nebo frázi zobrazíte příslušnou definici.

Slovník pojmů

 • Uspořádání závěsných lan, při kterém jsou rychlost kabiny a rychlost lana stejné.

 • Uspořádání závěsných lan, při kterém je rychlost kabiny poloviční oproti rychlosti lana.

 • Elektrické napájení poskytující 3fázové střídavé napětí.

 • Zařízení nebo systém řídicí přístup do výtahu nebo budovy.

 • Dveře na straně hlavního vstupu. Viz také dveře C.

 • Systém, který umožňuje zahájení otevírání dveří před tím, než se kabina zcela zastaví na podlaží. Dveře se začínají otvírat, když je výtah v oblasti dveří a rychlost se snížila pod mezní hodnotu přípustnou dle bezpečnostních předpisů.

 • Řada automatických dveří pro výtahy založená na vzájemně vyměnitelných součástech. Vhodné pro použití ve většině výtahozích

 • Hluk přenášený vzduchem. Ve výtazích je obvykle vytvářen hnacím ústrojím, lany, ovládacím panelem, dveřmi, vodicími patkami a dalšími vibrujícími součástmi.

 • Zvonek používaný k upozornění a přivolání pomoci. Je ovládán tlačítkem uvnitř kabiny. Může být umístěn ve výtahové šachtě, na vhodném podlaží nebo na střeše kabiny.

 • Tlačítko sloužící k aktivaci poplašného zvonku. Aktivuje hlasové spojení, pokud se používá dálkové monitorování. Nachází se v kabině, další tlačítka jsou na střeše kabiny a pod kabinou.

 • Doba, po kterou je nutno stisknout poplašné tlačítko, než se zaregistruje signál.

 • Signál vytvořený stiskem tlačítkového ovladače ALARM

 • Podlaží, na kterém funguje výtahový ohlašovač.

 • Tlumicí prvek sloužící ke snížení hluku. Používá se např. v plášti kabiny, dveřních panelech nebo řídicích skříních.

 • Bezpečnostní systém pro zastavení neřízeného pohybu stoupající kabiny.

 • Elektrický motor, u něhož rychlost otáčení není přesně svázaná z frekvencí přiváděného proudu. Rozdíl mezi frekvencí a rychlostí rotoru se nazývá skluz. Skluz vytváří točivý moment motoru.

 • Automaticky se otevírající a zavírající dveře kabiny.

 • Automaticky se otevírající a zavírající dveře.

 • Prostor v kabině měřený ve výšce 1 m nad podlahou, bez zábradlí, který je k dispozici pro cestující nebo zboží za provozu výtahu. Je nutno zohlednit také veškerý dostupný prostor u vstupu po zavření dveří.

 • Situace, kdy je zatížení 30 až 50 % jmenovité nosnosti (v závislosti na navržení a rozměrech) v kabině výtahu v rovnováze s hmotnostmi protizávaží a kabiny.

 • Podíl (v procentech) jmenovité nosnosti výtahu, v němž jsou kabina výtahu a protizávaží v rovnováze.

 • Hmotnost protizávaží, které šetří energii vyvážením celé nebo jen části hmotnosti kabiny, závěsu kabiny a jmenovité nosnosti.

 • Bezpečnostní bariéra na střeše kabiny zamezující pádu do šachty výtahu.

 • Specifická řada dveří určená až do 200 000 cyklů za rok. Viz také dveře pro střední zatížení a dveře pro vysoké zatížení.

 • Volitelné zařízení umožňující pohon kabiny vyváženým zatížením na nejbližší podlaží.

 • Ocelová nebo litinová plošina, na které je umístěn hnací mechanismus.

 • Zařízení schopné zaujmout jeden nebo dva stabilní stavy. Zůstává v jednom stavu až do aktivace spouštěcího prvku. Pak se překlopí do druhého stabilního stavu a zůstává tak až do aktivace jiného spouštěcího prvku. Viz také jednopolohový spínač.

 • Mechanický bezpečnostní prvek blokující kabinu při instalaci nebo údržbě.

 • Ocelová tyč např. v blokovacím prvku, která po zasunutí do otvoru v blokovací desce blokuje kabinu.

 • Ocelová deska s otvory v blokovacím prvku. Do těchto otvorů se zasouvá blokovací kolík.

 • Volná svislá vzdálenost od podlahy prohlubně šachty k nejnižší konstrukční nebo mechanické části, zařízení nebo prvku instalovanému pod plošinou kabiny výtahu, kromě vodicích patek nebo válečků, sestav bezpečnostního ústrojí a košilek nebo krytů plošiny, když kabina leží na svých plně stlačených náraznících. Viz také bezpečnostní prostor.

 • Nejnižší podlaží v budově.

 • Nejnižší podlaží v budově obsluhované výtahem.

 • Elektromechanické zařízení používané k zamezení pohybu výtahu, když je kabina v klidu a ke zvedacímu hnacímu ústrojí není přiváděno napájení. U některých typů řízení také zastavuje kabinu po odpojení napájení od zvedacího hnacího ústrojí.

 • Svislá síla zastavující kabinu v důsledku zapůsobení bezpečnostního ústrojí. Viz také upínací síla.

 • Deska pod závěsem kabiny, kam naráží nárazník.

 • Snížení budovy v důsledku klesnutí země nebo smrštění betonu.

 • Personál nebo zařízení pro dohled nad technickými systémy v budově (klimatizace, vytápění, výtahy, řízení přístupu atd.).

 • Definuje tolerance jmenovitých rozměrů šachty výtahu, prohlubně šachty, strojovny, neopracovaných otvorů atd.

 • Funkce zahrnuté v základním produktu.

 • Funkce, kterou kabina výtahu vyřadí zaregistrované požadavky zastavení, když se kabina považuje za zatíženou nad určitou mezní hodnotu. Obvykle je tato mezní hodnota 60 až 80 % jmenovité nosnosti.

 • Místo, kam se odesílají alarmy a nouzová volání. Informace zpracovávají lidé a počítače.

 • Controller Area Network (Síť oblasti kontroléru) Sběrnicové systémy, které propojují inteligentní automatizační zařízení v síti typu peer-to-peer. Významnou oblastí použití jsou sběrnicové systémy používané v motorových vozidlech a při fázování elektrických pohonů.

 • Podlahová plocha kabiny, včetně oblasti prachu dveří, v závislosti na jmenovité nosnosti / počtu cestujících dle ustanovení bezpečnostních předpisů.

 • Zařízení určené k zastavení klesající kabiny za jejím normálním mezním pohybem akumulací nebo absorbováním a rozptylem kinetické energie kabiny.

 • Prvek, který má dvě související a vzájemně svázané funkce: (1) zamezení (elektricky) provozu zvedacího hnacího ústrojí, dokud nejsou dveře kabiny zablokované v zavřené poloze, (2) zamezení (mechanicky) otevření dveří kabiny zevnitř kabiny, dokud není kabina výtahu v zóně dveří a je buď zastavena, nebo zastavuje.

 • Bateriové osvětlení v kabině výtahu sloužící jako nouzové osvětlení při výpadku napájení.

 • Vodicí kolejnice používané k nasměrování jízdy kabiny výtahu ve výtahové šachtě.

 • Veškeré viditelné prvky uvnitř kabiny výtahu.

 • Osvětlení interiéru kabiny

 • Funkce zamezující používání výtahu při výpadku napájecího napětí osvětlení kabiny.

 • Skutečné zatížení v kabině výtahu (cestující a zboží). Viz také jmenovitá nosnost.

 • Uživatelské rozhraní pro cestující uvnitř kabiny výtahu. Zahrnuje tlačítka volání kabiny, poplachové tlačítko, tlačítko otevírání dveří atd.

 • Sada prvků pro detekování přetížení kabiny výtahu a informování cestujících. Aktivuje kontrolku přetížení kabiny.

 • Mechanické zařízení obvykle připevněné k závěsu kabiny a určené k zastavení kabiny výtahu v případě, že kabina překročí přípustnou rychlost.

 • Konstrukce kabiny kromě nezávislých (nezabudovaných) prvků interiéru.

 • Vnitřní podélný rozměr pláště kabiny bez ozdobných prvků.

 • Výška měřená od nedokončené podlahy po spodní hranu střechy.

 • Vnitřní boční rozměr pláště kabiny bez ozdobných prvků.

 • Spodní vodorovný prvek vstupu do kabiny výtahu.

 • Podpěrný rám kabiny výtahu, k němuž jsou připevněny vodicí patky, bezpečnostní ústrojí a zvedací lana nebo hydraulický válec.

 • Prvek nebo skupina prvků sloužící k řízení přístroje, k němuž je připojen, a to předem určeným způsobem. Řídicí jednotka výtahu se skládá z hnací a řídicí funkce.

 • Hlavní výtah obsahuje předem navržené základní součásti výtahu: zvedací systém, řídicí funkce, hnací systém, horní konstrukce kabiny, systém dveří kabiny a bezpečnostní zařízení cestujících. Příslušenství a ozdobné prvky (včetně signalizace) nejsou stanoveny.

 • Řada předem navržených hlavních výtahů, která tvoří výrobkovou řadu.

 • Součást zajišťující tah mezi tažnou kladkou a závěsnými lany, a která se skládá ze sady závaží pro vyvážení hmotnosti kabiny a poměru zatížení v kabině, často tvoří 50 % jmenovité nosnosti.

 • Oblast pohybu protizávaží v prohlubni šachty výtahu oddělená krytem protizávaží.

 • Předem definovaný způsob provozu, v němž výtah jede v určité situaci. Režimy například zahrnují normální jízdu, kontrolní jízdu a nastavovací jízdu.

 • U lanových výtahů jde o technické řešení k dodání energie zvedacímu motoru a k regulaci jeho rychlosti. U hydraulických výtahů řídí čerpadla a ventily.

 • Kabina výtahu se dvěma vstupy.

 • Volitelné konstrukční a funkční vlastnosti k ochraně cestujících a výtahu před zraněním a poškozením vlivem zemětřesení.

 • Část výtahu, která nese cestující a/nebo jiné zatížení.

 • Prvky a funkční principy pro provádění volání a povelů ze strany cestujících.

 • Skupina výtahů se skládá ze dvou nebo více výtahů, které sdílí stejná podlažní tlačítka volání (a pracující pod stejnou řídicí jednotkou skupiny). Viz také sada výtahů.

 • Prostor, v němž jezdí kabina a protizávaží, pokud je protizávaží instalováno; tento prostor je obvykle ohraničen dnem prohlubně šachty, stěnami a stropem šachty.

 • Okamžitá rychlost kabiny výtahu ve výtahové šachtě. Není stejná jako jmenovitá rychlost.

 • Nouzový systém instalovaný na všech kabinách skládající se ze zvonku, tlačítka v kabině a nepřerušitelného zdroje napájení, obvykle baterie.

 • Volitelná možnost, kdy je určený výtah možno vyřadit z běžného skupinového provozu pro použití hasiči.

 • Sestava podlažních dveří, která nepokrývá celou šířku šachty výtahu. Viz také úzké rámové dveře a čelní dveře.

 • Sestava podlažních dveří, která pokrývá celou šířku neopracovaného otvoru šachty výtahu.

 • Výtah vybavený pro přepravu zboží, vysokozdvižných vozíků atd.

 • Výtah určený zejména pro přepravu zboží, které je obvykle doprovázeno osobami.

 • Ocelové sekce s hladkými vodicími povrchy. Profil sekce je obvykle tvaru T (obrobený, tažený za studena nebo válcovaný). Vodicí kolejnice jsou instalovány v šachtě výtahu pro vedení a směrování jízdy kabiny výtahu a jeho protizávaží.

 • Ruční podpěra v kabině výtahu.

 • Část šachty výtahu mezi horní úrovní podlahy a stropem šachty.

 • Zařízení nutné pro pohyb kabiny výtahu a protizávaží. Definovaná kombinace zařízení nutná pro řadu zatížení, jmenovitých rychlostí, zrychlení a jízdních výšek.

 • Dočasný výtahový systém zahrnující pohyblivou strojovnu. Je vyvinut s cílem zajistit plně provozuschopnou funkci výtahu během výstavby budovy. Strojovna se vejde do stejných vodicích kolejnic, jako kabina výtahu, a je zajištěna k textilii budovy výsuvnými jehlami. S tím, jak se zvyšuje výška budovy, prodlužuje se systém vodicích kolejnic a pohyblivá strojovna se zvedá nahoru tak, aby obsluhovala další nová podlaží.

 • Axiální asynchronní motor KONE s trvalými magnety v rotoru.

 • Prostor patra před vstupem do výtahu.

 • Dveře v otvoru výtahové šachty. Zajišťuje bezpečný přístup do kabiny výtahu.

 • Sestava složená ze šachetních dveří a veškerých architektonických prvků souvisejícím se vstupem do výtahové šachty.

 • Místnost, ve které se nachází hnací ústrojí výtahu a některé elektrické prvky a prvky řídicího systému. Obvykle se nachází nad výtahovou šachtou.

 • Stykač spínající napájení ke zvedacímu motoru, pokud 1)se má kabina výtahu spustit, a 2) elektrický bezpečnostní řetězec je sestavený (uzavřený).

 • Podlaží zajišťující hlavní přístup do budovy.

 • Prvky zajišťující přívod napájení k výtahu. Označované také jako síťové napájení.

 • Součást řídicího systému výtahu zahrnující uživatelské rozhraní určené pro servisní pracovníky, a dále spínače, pojistky a páku uvolňování brzdy.

 • Předepsaný rozsah použití, označuje střední výkonovou kategorii. Viz také nízké provozní zatížení, vysoké provozní zatížení.

 • Systém používaný při automatickém provozu dveří, který vydá výstražný signál a zavírá dveře sníženou rychlostí a momentem. Postrkování se aktivuje, když dveře zůstávají otevřené déle než po předem nastavenou dobu.

 • Vypínací klíč používaný k vyřazení výtahu z normálního provozu.

 • Zařízení, které při dosažení předem určené rychlosti zastaví výtah a v případě potřeby aktivujeí bezpečnostního ústrojí.

 • Funkce pro jeden výtah nebo pro skupinu výtahů. Pomocí této funkce výtah přijímá signál, aby se vždy vrátil na předem vybrané podlaží po obsloužení všech volání z kabiny nebo podlaží.

 • Široká řada vlastností, které mají vliv na pohodlí nebo nepohodlí cestujících při používání výtahu. Například jde o dekoraci, signalizaci, vstup nebo výstup, doby čekání, pohodlí jízdy atd.

 • Výtah používaný zejména pro přepravu cestujících.

 • Část výtahové šachty přesahující od úrovně prahu nejnižšího podlaží k podlaze výtahové šachty.

 • Metoda a) kontroly výtahové šachty pro zajištění, že je postavena v souladu s požadavky, a b) určení správné polohy součástí.

 • Účiník definuje poměr mezi činným a zdánlivým výkonem. Účiník obvodu se počítá dle následujícího vztahu: pf = P / S, (kW / kVA).

 • Zatížení, pro něž je zařízení určeno. Viz také nosnost kabiny.

 • Nouzový alarmový systém fungující na dálku.

 • Pohodlí jízdy výtahu je definováno pomocí úrovně hluku, svislého chvění, bočního třesení, míry zrychlování / zpomalování a škubání.

 • Mechanický bezpečnostní prvek připevněný k rámu kabiny a za některých okolností také k rámu protizávaží. Tento prvek slouží také k zastavení a držení kabiny nebo protizávaží pohybujících se příliš vysokou rychlostí pomocí upínacích čelistí obepínajících vodicí kolejnice. Tento prvek se aktivuje rychlostním omezovačem.

 • Ocelová deska připevněná ke stěně šachty pod prahem podlažních dveří a nad podlažními dveřmi pro snížení vzdálenosti mezi prahem dveří kabiny a stěnou šachty.

 • Ozdobný a ochranný prvek ve spodní části stěny kabiny.

 • Zatížení zahrnující hmotnost kabiny, jejího interiéru a dveří, jmenovitou nosnost a závěs kabiny s veškerým příslušenstvím. Tato hmotnost nezahrnuje závěsná lana, kompenzační lana ani řetězy, kompenzační prvek lana, vlečné lano ani protizávaží.

 • Lano, na němž je zavěšena kabina výtahu a protizávaží. Není stejná jako zvedací lano.

 • Jízdní režim výtahu, v němž výtah jede dolů, dokud nedosáhne spínače zpomalení nebo synchronizace.

 • Seznam dat definujících výtahové platformy v dokumentech DL.

 • Předem definovaná sada jádrových součástí tvořících jádrový výtah.

 • Spodní nebo horní podlaží obsluhované kabinou výtahu.

 • Kabina výtahu se dvěma nebo více vstupy.

 • Výtah se vstupy na opačných stranách výtahové šachty.

 • Bezpečnostní zkouška pro zajištění správné velikosti tření mezi závěsnými lany a tažnou kladkou.

 • Tři výtahy ve skupině.

 • Systém umožňující obousměrnou hlasovou komunikaci mezi výtahem a servisním centrem KONE.

Cookies

Cookies používame k optimalizácii funkčnosti stránok a na to, aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok. Ak vám vyhovuje a prijímate všetky súbory cookies, jednoducho kliknite na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website