Nahoru

SLOVNÍK POJMŮ

Když hovoříme o výtazích, eskalátorech a automatických dveřích, je někdy nutné používat technické pojmy a zkratky. Z toho důvodu jsme vytvořili užitečný slovníček pojmů, který vám pomůže se v nich orientovat. Kliknutím na výraz nebo frázi zobrazíte příslušnou definici.

 • Uspořádání závěsných lan, při kterém jsou rychlost kabiny a rychlost lana stejné.

 • Uspořádání závěsných lan, při kterém je rychlost kabiny poloviční oproti rychlosti lana.

 • Elektrické napájení poskytující 3fázové střídavé napětí.

 • Zařízení nebo systém řídicí přístup do výtahu nebo budovy.

 • Dveře na straně hlavního vstupu. Viz také dveře C.

 • Systém, který umožňuje zahájení otevírání dveří před tím, než se kabina zcela zastaví na podlaží. Dveře se začínají otvírat, když je výtah v oblasti dveří a rychlost se snížila pod mezní hodnotu přípustnou dle bezpečnostních předpisů.

 • Řada automatických dveří pro výtahy založená na vzájemně vyměnitelných součástech. Vhodné pro použití ve většině výtahozích

 • Hluk přenášený vzduchem. Ve výtazích je obvykle vytvářen hnacím ústrojím, lany, ovládacím panelem, dveřmi, vodicími patkami a dalšími vibrujícími součástmi.

 • Zvonek používaný k upozornění a přivolání pomoci. Je ovládán tlačítkem uvnitř kabiny. Může být umístěn ve výtahové šachtě, na vhodném podlaží nebo na střeše kabiny.

 • Tlačítko sloužící k aktivaci poplašného zvonku. Aktivuje hlasové spojení, pokud se používá dálkové monitorování. Nachází se v kabině, další tlačítka jsou na střeše kabiny a pod kabinou.

 • Doba, po kterou je nutno stisknout poplašné tlačítko, než se zaregistruje signál.

 • Signál vytvořený stiskem tlačítkového ovladače ALARM

 • Podlaží, na kterém funguje výtahový ohlašovač.

 • Tlumicí prvek sloužící ke snížení hluku. Používá se např. v plášti kabiny, dveřních panelech nebo řídicích skříních.

 • Bezpečnostní systém pro zastavení neřízeného pohybu stoupající kabiny.

 • Elektrický motor, u něhož rychlost otáčení není přesně svázaná z frekvencí přiváděného proudu. Rozdíl mezi frekvencí a rychlostí rotoru se nazývá skluz. Skluz vytváří točivý moment motoru.

 • Automaticky se otevírající a zavírající dveře kabiny.

 • Automaticky se otevírající a zavírající dveře.

 • Prostor v kabině měřený ve výšce 1 m nad podlahou, bez zábradlí, který je k dispozici pro cestující nebo zboží za provozu výtahu. Je nutno zohlednit také veškerý dostupný prostor u vstupu po zavření dveří.

 • Situace, kdy je zatížení 30 až 50 % jmenovité nosnosti (v závislosti na navržení a rozměrech) v kabině výtahu v rovnováze s hmotnostmi protizávaží a kabiny.

 • Podíl (v procentech) jmenovité nosnosti výtahu, v němž jsou kabina výtahu a protizávaží v rovnováze.

 • Hmotnost protizávaží, které šetří energii vyvážením celé nebo jen části hmotnosti kabiny, závěsu kabiny a jmenovité nosnosti.

 • Bezpečnostní bariéra na střeše kabiny zamezující pádu do šachty výtahu.

 • Specifická řada dveří určená až do 200 000 cyklů za rok. Viz také dveře pro střední zatížení a dveře pro vysoké zatížení.

 • Volitelné zařízení umožňující pohon kabiny vyváženým zatížením na nejbližší podlaží.

 • Ocelová nebo litinová plošina, na které je umístěn hnací mechanismus.

 • Zařízení schopné zaujmout jeden nebo dva stabilní stavy. Zůstává v jednom stavu až do aktivace spouštěcího prvku. Pak se překlopí do druhého stabilního stavu a zůstává tak až do aktivace jiného spouštěcího prvku. Viz také jednopolohový spínač.

 • Mechanický bezpečnostní prvek blokující kabinu při instalaci nebo údržbě.

 • Ocelová tyč např. v blokovacím prvku, která po zasunutí do otvoru v blokovací desce blokuje kabinu.

 • Ocelová deska s otvory v blokovacím prvku. Do těchto otvorů se zasouvá blokovací kolík.

 • Volná svislá vzdálenost od podlahy prohlubně šachty k nejnižší konstrukční nebo mechanické části, zařízení nebo prvku instalovanému pod plošinou kabiny výtahu, kromě vodicích patek nebo válečků, sestav bezpečnostního ústrojí a košilek nebo krytů plošiny, když kabina leží na svých plně stlačených náraznících. Viz také bezpečnostní prostor.

 • Nejnižší podlaží v budově.

 • Nejnižší podlaží v budově obsluhované výtahem.

 • Elektromechanické zařízení používané k zamezení pohybu výtahu, když je kabina v klidu a ke zvedacímu hnacímu ústrojí není přiváděno napájení. U některých typů řízení také zastavuje kabinu po odpojení napájení od zvedacího hnacího ústrojí.

 • Svislá síla zastavující kabinu v důsledku zapůsobení bezpečnostního ústrojí. Viz také upínací síla.

 • Deska pod závěsem kabiny, kam naráží nárazník.

 • Snížení budovy v důsledku klesnutí země nebo smrštění betonu.

 • Personál nebo zařízení pro dohled nad technickými systémy v budově (klimatizace, vytápění, výtahy, řízení přístupu atd.).

 • Definuje tolerance jmenovitých rozměrů šachty výtahu, prohlubně šachty, strojovny, neopracovaných otvorů atd.

 • Funkce zahrnuté v základním produktu.

 • Funkce, kterou kabina výtahu vyřadí zaregistrované požadavky zastavení, když se kabina považuje za zatíženou nad určitou mezní hodnotu. Obvykle je tato mezní hodnota 60 až 80 % jmenovité nosnosti.

 • Místo, kam se odesílají alarmy a nouzová volání. Informace zpracovávají lidé a počítače.

 • Controller Area Network (Síť oblasti kontroléru) Sběrnicové systémy, které propojují inteligentní automatizační zařízení v síti typu peer-to-peer. Významnou oblastí použití jsou sběrnicové systémy používané v motorových vozidlech a při fázování elektrických pohonů.

 • Podlahová plocha kabiny, včetně oblasti prachu dveří, v závislosti na jmenovité nosnosti / počtu cestujících dle ustanovení bezpečnostních předpisů.

 • Zařízení určené k zastavení klesající kabiny za jejím normálním mezním pohybem akumulací nebo absorbováním a rozptylem kinetické energie kabiny.

 • Prvek, který má dvě související a vzájemně svázané funkce: (1) zamezení (elektricky) provozu zvedacího hnacího ústrojí, dokud nejsou dveře kabiny zablokované v zavřené poloze, (2) zamezení (mechanicky) otevření dveří kabiny zevnitř kabiny, dokud není kabina výtahu v zóně dveří a je buď zastavena, nebo zastavuje.

 • Bateriové osvětlení v kabině výtahu sloužící jako nouzové osvětlení při výpadku napájení.

 • Vodicí kolejnice používané k nasměrování jízdy kabiny výtahu ve výtahové šachtě.

 • Veškeré viditelné prvky uvnitř kabiny výtahu.

 • Osvětlení interiéru kabiny

 • Funkce zamezující používání výtahu při výpadku napájecího napětí osvětlení kabiny.

 • Skutečné zatížení v kabině výtahu (cestující a zboží). Viz také jmenovitá nosnost.

 • Uživatelské rozhraní pro cestující uvnitř kabiny výtahu. Zahrnuje tlačítka volání kabiny, poplachové tlačítko, tlačítko otevírání dveří atd.

 • Sada prvků pro detekování přetížení kabiny výtahu a informování cestujících. Aktivuje kontrolku přetížení kabiny.

 • Mechanické zařízení obvykle připevněné k závěsu kabiny a určené k zastavení kabiny výtahu v případě, že kabina překročí přípustnou rychlost.

 • Konstrukce kabiny kromě nezávislých (nezabudovaných) prvků interiéru.

 • Vnitřní podélný rozměr pláště kabiny bez ozdobných prvků.

 • Výška měřená od nedokončené podlahy po spodní hranu střechy.

 • Vnitřní boční rozměr pláště kabiny bez ozdobných prvků.

 • Spodní vodorovný prvek vstupu do kabiny výtahu.

 • Podpěrný rám kabiny výtahu, k němuž jsou připevněny vodicí patky, bezpečnostní ústrojí a zvedací lana nebo hydraulický válec.

 • Prvek nebo skupina prvků sloužící k řízení přístroje, k němuž je připojen, a to předem určeným způsobem. Řídicí jednotka výtahu se skládá z hnací a řídicí funkce.

 • Hlavní výtah obsahuje předem navržené základní součásti výtahu: zvedací systém, řídicí funkce, hnací systém, horní konstrukce kabiny, systém dveří kabiny a bezpečnostní zařízení cestujících. Příslušenství a ozdobné prvky (včetně signalizace) nejsou stanoveny.

 • Řada předem navržených hlavních výtahů, která tvoří výrobkovou řadu.

 • Součást zajišťující tah mezi tažnou kladkou a závěsnými lany, a která se skládá ze sady závaží pro vyvážení hmotnosti kabiny a poměru zatížení v kabině, často tvoří 50 % jmenovité nosnosti.

 • Oblast pohybu protizávaží v prohlubni šachty výtahu oddělená krytem protizávaží.

 • Předem definovaný způsob provozu, v němž výtah jede v určité situaci. Režimy například zahrnují normální jízdu, kontrolní jízdu a nastavovací jízdu.

 • U lanových výtahů jde o technické řešení k dodání energie zvedacímu motoru a k regulaci jeho rychlosti. U hydraulických výtahů řídí čerpadla a ventily.

 • Kabina výtahu se dvěma vstupy.

 • Volitelné konstrukční a funkční vlastnosti k ochraně cestujících a výtahu před zraněním a poškozením vlivem zemětřesení.

 • Část výtahu, která nese cestující a/nebo jiné zatížení.

 • Prvky a funkční principy pro provádění volání a povelů ze strany cestujících.

 • Skupina výtahů se skládá ze dvou nebo více výtahů, které sdílí stejná podlažní tlačítka volání (a pracující pod stejnou řídicí jednotkou skupiny). Viz také sada výtahů.

 • Prostor, v němž jezdí kabina a protizávaží, pokud je protizávaží instalováno; tento prostor je obvykle ohraničen dnem prohlubně šachty, stěnami a stropem šachty.

 • Okamžitá rychlost kabiny výtahu ve výtahové šachtě. Není stejná jako jmenovitá rychlost.

 • Nouzový systém instalovaný na všech kabinách skládající se ze zvonku, tlačítka v kabině a nepřerušitelného zdroje napájení, obvykle baterie.

 • Volitelná možnost, kdy je určený výtah možno vyřadit z běžného skupinového provozu pro použití hasiči.

 • Sestava podlažních dveří, která nepokrývá celou šířku šachty výtahu. Viz také úzké rámové dveře a čelní dveře.

 • Sestava podlažních dveří, která pokrývá celou šířku neopracovaného otvoru šachty výtahu.

 • Výtah vybavený pro přepravu zboží, vysokozdvižných vozíků atd.

 • Výtah určený zejména pro přepravu zboží, které je obvykle doprovázeno osobami.

 • Ocelové sekce s hladkými vodicími povrchy. Profil sekce je obvykle tvaru T (obrobený, tažený za studena nebo válcovaný). Vodicí kolejnice jsou instalovány v šachtě výtahu pro vedení a směrování jízdy kabiny výtahu a jeho protizávaží.

 • Ruční podpěra v kabině výtahu.

 • Část šachty výtahu mezi horní úrovní podlahy a stropem šachty.

 • Zařízení nutné pro pohyb kabiny výtahu a protizávaží. Definovaná kombinace zařízení nutná pro řadu zatížení, jmenovitých rychlostí, zrychlení a jízdních výšek.

 • Dočasný výtahový systém zahrnující pohyblivou strojovnu. Je vyvinut s cílem zajistit plně provozuschopnou funkci výtahu během výstavby budovy. Strojovna se vejde do stejných vodicích kolejnic, jako kabina výtahu, a je zajištěna k textilii budovy výsuvnými jehlami. S tím, jak se zvyšuje výška budovy, prodlužuje se systém vodicích kolejnic a pohyblivá strojovna se zvedá nahoru tak, aby obsluhovala další nová podlaží.

 • Axiální asynchronní motor KONE s trvalými magnety v rotoru.

 • Prostor patra před vstupem do výtahu.

 • Dveře v otvoru výtahové šachty. Zajišťuje bezpečný přístup do kabiny výtahu.

 • Sestava složená ze šachetních dveří a veškerých architektonických prvků souvisejícím se vstupem do výtahové šachty.

 • Místnost, ve které se nachází hnací ústrojí výtahu a některé elektrické prvky a prvky řídicího systému. Obvykle se nachází nad výtahovou šachtou.

 • Stykač spínající napájení ke zvedacímu motoru, pokud 1)se má kabina výtahu spustit, a 2) elektrický bezpečnostní řetězec je sestavený (uzavřený).

 • Podlaží zajišťující hlavní přístup do budovy.

 • Prvky zajišťující přívod napájení k výtahu. Označované také jako síťové napájení.

 • Součást řídicího systému výtahu zahrnující uživatelské rozhraní určené pro servisní pracovníky, a dále spínače, pojistky a páku uvolňování brzdy.

 • Předepsaný rozsah použití, označuje střední výkonovou kategorii. Viz také nízké provozní zatížení, vysoké provozní zatížení.

 • Systém používaný při automatickém provozu dveří, který vydá výstražný signál a zavírá dveře sníženou rychlostí a momentem. Postrkování se aktivuje, když dveře zůstávají otevřené déle než po předem nastavenou dobu.

 • Vypínací klíč používaný k vyřazení výtahu z normálního provozu.

 • Zařízení, které při dosažení předem určené rychlosti zastaví výtah a v případě potřeby aktivujeí bezpečnostního ústrojí.

 • Funkce pro jeden výtah nebo pro skupinu výtahů. Pomocí této funkce výtah přijímá signál, aby se vždy vrátil na předem vybrané podlaží po obsloužení všech volání z kabiny nebo podlaží.

 • Široká řada vlastností, které mají vliv na pohodlí nebo nepohodlí cestujících při používání výtahu. Například jde o dekoraci, signalizaci, vstup nebo výstup, doby čekání, pohodlí jízdy atd.

 • Výtah používaný zejména pro přepravu cestujících.

 • Část výtahové šachty přesahující od úrovně prahu nejnižšího podlaží k podlaze výtahové šachty.

 • Metoda a) kontroly výtahové šachty pro zajištění, že je postavena v souladu s požadavky, a b) určení správné polohy součástí.

 • Účiník definuje poměr mezi činným a zdánlivým výkonem. Účiník obvodu se počítá dle následujícího vztahu: pf = P / S, (kW / kVA).

 • Zatížení, pro něž je zařízení určeno. Viz také nosnost kabiny.

 • Nouzový alarmový systém fungující na dálku.

 • Pohodlí jízdy výtahu je definováno pomocí úrovně hluku, svislého chvění, bočního třesení, míry zrychlování / zpomalování a škubání.

 • Mechanický bezpečnostní prvek připevněný k rámu kabiny a za některých okolností také k rámu protizávaží. Tento prvek slouží také k zastavení a držení kabiny nebo protizávaží pohybujících se příliš vysokou rychlostí pomocí upínacích čelistí obepínajících vodicí kolejnice. Tento prvek se aktivuje rychlostním omezovačem.

 • Ocelová deska připevněná ke stěně šachty pod prahem podlažních dveří a nad podlažními dveřmi pro snížení vzdálenosti mezi prahem dveří kabiny a stěnou šachty.

 • Ozdobný a ochranný prvek ve spodní části stěny kabiny.

 • Zatížení zahrnující hmotnost kabiny, jejího interiéru a dveří, jmenovitou nosnost a závěs kabiny s veškerým příslušenstvím. Tato hmotnost nezahrnuje závěsná lana, kompenzační lana ani řetězy, kompenzační prvek lana, vlečné lano ani protizávaží.

 • Lano, na němž je zavěšena kabina výtahu a protizávaží. Není stejná jako zvedací lano.

 • Jízdní režim výtahu, v němž výtah jede dolů, dokud nedosáhne spínače zpomalení nebo synchronizace.

 • Seznam dat definujících výtahové platformy v dokumentech DL.

 • Předem definovaná sada jádrových součástí tvořících jádrový výtah.

 • Spodní nebo horní podlaží obsluhované kabinou výtahu.

 • Kabina výtahu se dvěma nebo více vstupy.

 • Výtah se vstupy na opačných stranách výtahové šachty.

 • Bezpečnostní zkouška pro zajištění správné velikosti tření mezi závěsnými lany a tažnou kladkou.

 • Tři výtahy ve skupině.

 • Systém umožňující obousměrnou hlasovou komunikaci mezi výtahem a servisním centrem KONE.