Nová výťahová legislatíva, buďte pripravení!

Dve nové výťahové normy STN EN 81-20 a STN EN 81-50 upravujú pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Pretože sa jedná o rozsiahle zmeny, prechod na novú legislatívu je a bude postupný a s dostatočným predstihom.

Všetky výťahy uvedené na trh po 31. auguste 2017 budú musieť spĺňať požiadavky nových noriem. Dovtedy platí súbežne STN EN 81-1 (2) + A3 aj STN EN 81-20 (50).

Zvýšenie bezpečnosti cestujúcích

Neúmyselný pohyb kabíny zo stanice s nezaistenými šachtovými a kabínovými dverami.

Výťahy musia byť opatrené prostriedkami k zastaveniu neúmyselného pohybu kabíny zo stanice s nezaistenými šachtovými dverami a nezavretými kabínovými dverami, ako výsledok poruchy jedného komponentu výťahového stroja alebo riadiaceho systému pohonu, na ktorých závisí bezpečný pohyb kabíny. Ak sa zistí porucha, kabínové a šachtové dvere sa musia zavrieť a musí sa zabrániť následnému normálnemu rozjazdu výťahu.

Ochranné zariadenia proti nárazu zatvárajúcich sa samočinných dverí na prechádzajúcu osobu.

Ochranné zariadenie proti nárazu dverí musí dvere počas zatvárania samočinne reverzovať, ak osoba prechádzajúca dverným otvorom je, alebo by mohla byť zasiahnutá zatvárajúcimi sa dverami. Ochranné zariadenie (napr. Svetelná clona) musí chrániť otvor medzi najmenej 25 mm a 1 600 mm nad prahom kabínových dverí.

Zvýšenie bezpečnosti servisných pracovníkov

Prístup do priehlbiny a ostatných priestorov pre strojné zariadenia 

Zvyšujú sa požiadavky na bezpečné prístupy do všetkých priestorov pre strojové zariadenia. Pre jednoduchšiu a bezpečnejšiu prácu v priehlbni pri vykonávaní servisných prác, je aj priehlbeň vybavená revíznou jazdou, obdobne ako na kabíne výťahu.

- menia sa rozmery bezpečnostných kvádrov na streche kabíny a v priehlbni

Prístup do priehlbiny a ostatných priestorov pre strojné zariadenia 

Zvyšujú sa požiadavky na bezpečné prístupy do všetkých priestorov pre strojové zariadenia. Pre jednoduchšiu a bezpečnejšiu prácu v priehlbni pri vykonávaní servisných prác, je aj priehlbeň vybavená revíznou jazdou, obdobne ako na kabíne výťahu.

- menia sa rozmery bezpečnostných kvádrov na streche kabíny a v priehlbni

- menia sa požiadavky na zábradlie na streche kabíny.

Osvetlenie šachty

Přesněji je definována intenzita osvětlení v šachtě i v ostatních prostorách, kde se vyskytuje strojní zařízení výtahu:

- Minimálna intenzita osvetlenia 50 luxov 1 meter nad strechou kabíny a priehlbne


- Minimálna intenzita osvetlenia 20 luxov mimo oblasti zmienenej vyššie, okrem tieňov vytvorených kabínou alebo inými súčiastkami..